Трябва ли да се регистрирате по ДДС, ако получавате фактури от facebook или Google.

Ако сте данъчно задължено лице /независимо дали ФЛ или ЮЛ/ и използвате рекламните услуги на Facebook или Google, за вас възниква задължение за регистрация по ЗДДС и самоначисление на данъка с протокол по чл.117.
В този случай услугите, които получавате са от данъчно задължени лица с ДДС регистрация в ЕС и попадат в обхвата на чл. 21 от ЗДДС според който място на изпълнение на доставката на услугата е на територията на страната.
Срокът в който следва да се регистрирате по чл. 97а от ЗДДС е 7-дневен от датата на авансово плащане или данъчното събитие.

/чл.97а-На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2./

В случай, че не спазите законоустановеният срок за регистрация подлежите на санкция от НАП.

В случай, че получавате фактури от Facebook или Google, нашата счетоводна кантора е на разположение, за да ви помогне с процеса на регистрация по ДДС и самоначисление на данъка. Ние ще ви предоставим детайлна информация и подкрепа, за да гарантираме, че изпълнявате всички законови изисквания и избягвате възможни санкции от НАП.

Напиши отзив за Трябва ли да се регистрирате по ДДС, ако получавате фактури от facebook или Google.

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.