Трудова медицина

Трудова медицина

Периодичните замервания на светлината, шума, праха в помещенията, в които работят вашите служители, както и периодичните медицински прегледи, са задължителни. За да спазите закона и да сте сигурни, че екипът ви работи в здравословна среда, е необходимо да поверите грижата за трудовата медицина на специализирана фирма.

Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ може да поеме и този ангажимент към вас. Ние предлагаме професионално, комплексно обслужване в областта на трудовата медицина, като спазваме всички изисквания на ЗЗБУТ и инспекцията по труда:

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Работим по специална методика, с която ви запознаваме предварително:

• идентифицираме рисковете и събираме необходимата информация за анализирането им;
• правим оценка на риска и изготвяме необходимата документация;
• изготвяме препоръки за намаляване и контрол на рисковете.

Разполагаме с необходимите уреди, калибрирани от акредитирани лаборатории за изпитвания, и специалисти, които правят измервания на факторите на работната среда:

• микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
• осветеност;
• шум в работна, битова и околна среда, ниво на шум, върхово ниво, звуково налягане, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум;
• импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник”;
• съпротивление на заземители и мълниеотводи;
• съпротивление на изолацията.

Профилактични медицински прегледи

Осигуряваме провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите.

Анализи и препоръки

Разработваме ежегодни анализи на здравословното състояние на служителите ви на базата на проведените периодични медицински прегледи.
Издаваме заключения за пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа.
Даваме препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работниците.

С помощта на „Комаров Консулт“ осигурявате стабилност и спокойствие за вашия бизнес и превръщате фирмата си в привлекателно място за работа. Свържете се с нас за повече подробности.