СОБСТВЕН БИЗНЕС? Въпросите, на които трябва да си отговорим преди да започнем..

В един или друг етап от живота си, много от нас са се замисляли дали най-правилното решение не е стартиране на собствен бизнес. Убедени сме, че значителен процент от хората, имащи тази идея се отказват, притеснени от административните трудности, пред които ни поставя нормативната уредба във връзка с учредяването на едно ново дружество.

В тази статия ще разгледаме основните положения, с които трябва да бъдем наясно, когато взимаме подобно решение.

Като начало трябва да определим каква ще е правната форма на нашето дружество.

Най-често срещаните дружества в Република България са едноличните търговци, дружествата с ограничена отговорност, както и акционерните дружества. В днешната статия ще наблегнем на първите две форми, като по този начин ще се насочим към малкия и среден търговец.

Като правна форма едноличните търговци не са сред най-предпочитаните. Българското законодателство вменява на едноличните търговци, собственици на дружеството солидарна отговорност за задълженията на същото. Иначе казано, ако сте избрали да осъществявате дейност като едноличен търговец, вие бихте обезпечили евентуалните бъдещи задължения на дружеството си с цялото си имущество и парични средства, с които разполагате или придобивате като физическо лице. Именно затова тази правна форма в днешно време не е предпочитана.

Много по-популярен е варианта за създаване на дружество с ограничена отговорност. Тук имаме и възможност да избираме дали в дружеството, което ще учредим ще бъдете само вие. Ако това е избраният от вас вариант ще говорим за еднолично дружество с ограничена отговорност или ЕООД. Ако във вашият бизнес план има други лица, с които ще сътрудничите и които ще бъдат ваши съдружници вече говорим за дружество с ограничена отговорност или ООД.

Първата стъпка при учредяване на подобен тип дружество е изборът на фирма.

Тук става въпрос за уникално име, което да идентифицира вашето дружество. Нашият екип е в готовност да провери и гарантира уникалността на избраната от вас фирма.

След избирането на фирма, следва да изберем седалище и адрес на управление на дружеството. Значителен процент от собствениците на дружества избират адрес, съвпадащ с техния постоянен адрес, като за това няма правно основание, поради факта, че при регистриране на дружество с ограничена отговорност следва да разграничим физическото лице, собственик на дружеството от самото дружество. На практика, лицето, собственик на дружеството има пълната свобода да избере адрес, който да бъде посочен за седалище и адрес на управление за същото. Избраният адрес не следва да бъде доказван с документ за собственост, но същото е препоръчително от счетоводна гледна точка.

Следващ важен момент, който в практиката често поражда въпроси у бъдещите собственици на дружество с ограничена отговорност е размера на капитала.

Според българската нормативна уредба минималният уставен  капитал на едно дружество е в размер на 2 лева, като при определянето на капитала той трябва да бъде определен в цели числа. От счетоводна гледна точка, внасянето на минималния, определен от закона капитал, не е препоръчително. Избраният от вас капитал, в зависимост от правната форма, към която сте се насочили, следва да бъде разпределен в процентно съотношение на всеки един от собствениците му, като тук отново е налице изискването за цялост на дяловите вноски. Важно е да отбележим, че уставния капитал може да бъде променян при желание на собственика или собствениците на дружеството.

Какъв да бъде и каква роля играе той в бъдещата работа на фирмата?

Следващият и може би сред най-съществените моменти в учредяването на дружеството е пълната осъзнатост каква е ролята на капитала. Много от хората, желаещи да учредят дружество биват спирани от идеята, че средствата, вложени под формата на капитал, остават затворени за бъдещи инвестиции, което не е правилно. Тези средства могат да бъдат използвани за последващо опериране на дружеството с тях.

И за да сравним горепосочените две правни форми, следва да отбележим, че избирайки да учредите дружество с ограничена отговорност вие ще бъдете отговорен за задълженията на същото до размера на уставния капитал, като тук говорим за пълно разграничаване на физическото и юридическото лице.

Един от последните моменти, които вероятно са първото нещо, което ви е довело до необходимостта да потърсите тази информация, е предметът на дейност. Това е нещото, с което желаете да се занимава вашето дружество. Изискване към предметът на дейност на дружеството е той да не бъде забранен от законите на Република България.

И именно с това приключваме темата относно основните въпроси, с които следва да е наясно всеки човек, лутащ се в решението дали да стартира свой собствен бизнес. Тук считаме, че е нужно да отбележим, че е важно от самото начало да разчитате на доверен партньор, що се отнася от цялостното изготвяне на документите за самото учредяване на дружеството до счетоводната отчетност.

При възникнали въпроси, нужда от консултация и съвет – не се колебайте да ни потърсите в нашата Счетоводна кантора!