Регистрация по ДДС: Кога е необходима?

Регистрацията по ДДС (данък върху добавената стойност) е процесът, при който данъчно задължените лица, осъществяващи стопанска дейност, която подлежи на облагане с ДДС, се регистрират в качеството си на данъкоплатци пред Национална агенция по приходите.

Какво е ДДС?

ДДС е кратката абревиатура, която означава Данък върху добавената стойност. Това е данъчна система, която се прилага в много държави по целия свят, включително в България и Европейския съюз. Основната идея на ДДС е да се облагат стоки и услуги с данък върху тяхната добавена стойност, като данъкът се добавя към крайната цена на продукта или услугата, която ще заплати крайния потребител.

Ето основните характеристики на ДДС:

Какви са видовете регистрация по ДДС?
 • Принцип на добавената стойност: ДДС се начислява върху стойността, която е добавена към продукт или услуга на всяка стъпка на производството и дистрибуцията.
 • Система срещу система с освобождаване: Компаниите, регистрирани за ДДС, могат да използват система, основана на покупките им (входящ ДДС), за да намалят сумата на ДДС, което трябва да се плаща на Националната агенция за приходите (НАП) спрямо търговските продажби (изходящ ДДС).
 • Облагаеми операции: Всеки бизнес, чието оборотът е по-висок от определен праг, е задължен да се регистрира за ДДС и да внася ДДС върху своите продажби.

Кога се налага регистрация по ДДС?

Регистрацията по ДДС може да бъде задължителна или доброволна. Задължителната регистрация по ДДС се налага при достигане на максимален оборотен праг за определен период, а доброволната е във връзка с планираното развитие на дейността:

Задължителна регистрация по ДДС
 • Достигане на регистрационния праг за оборот:
  Фирмите и самостоятелно заетите лица (ЕТ), които достигнат или надхвърлят определен оборотен праг, са задължени да се регистрират по ДДС. В България този праг е 100 000 лева за последните 12 месеца
 • Доброволна регистрация:
  Въпреки че задължителната регистрация е свързана с достигане на определен оборот, фирмите могат и доброволно да се регистрират по ДДС, особено ако предвиждат, че ще имат значителни входящи покупки с включен ДДС, който биха искали да възстановят.

Каква е процедурата по регистрация по ДДС?

Процедурата за регистрация по ДДС включва няколко основни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени от лицето или фирмата, които ще желаят да се регистрират като данъкоплатци по ДДС. В България тази процедура се извършва чрез подаване на заявление към Националната агенция за приходите (НАП). Ето какви са основните стъпки:

Недостатъци на ДДС регистрацията

1. Подаване на заявление за регистрация

 • Заявлението за регистрация по ДДС се подава в близката до вас служба на НАП или онлайн чрез електронната система на НАП, която се нарича „Електронно администриране на Данъчния апарат“ (ЕАДА).
 • В заявлението трябва да бъдат посочени всички необходими данни за лицето или фирмата, включително данни за контакт, данни за дейността и други съответни данни.
Предимства на ДДС регистрацията

2. Осъществяване на регистрацията

 • След подаване на заявлението и при предоставяне на всички необходими документи, НАП преглежда и извършва процедурата за регистрация.
 • Ако всичко е наред и заявителят изпълнява условията за регистрация по ДДС, той или тя получава уведомление или удостоверение за регистрация като данъкоплатец по ДДС.

3. Начин на внасяне на ДДС

 • След като бъде регистриран по ДДС, субектът става задължен да внася ДДС в сроковете и по начините, определени от НАП.

Какво включва облагаемият оборот при регистрация по ДДС?

Облагаемият оборот включва:

 • облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 •  доставки на финансови услуги по чл. 46
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
 • В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. 

В облагаемия оборот не се включват доставките, които не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

За целите на регистрация по ДДС в България, лицата трябва да следят и да декларират всички свои облагаеми операции, като осигурят правилното начисляване на ДДС върху тях и да го внасят по сметка на Националната агенция за приходите (НАП) в сроковете, определени от законодателството.

Специфични обстоятелства за регистрация по ДДС

Регистрацията при ВОП(вътреобщностно придобиване) в България:

 • Кога е необходима регистрация при ВОП?
  • Лицата, които внасят стоки от други държави-членки на ЕС и оборотът им по такива вътреобщностни придобивания достигне или надхвърли определен праг, трябва да се регистрират по ВОП в България. Праговете за регистрация се определят от Националната агенция за приходите (НАП) и се актуализират периодично.
 • Процедура за регистрация при ВОП:
  • Подаване на заявление за регистрация в НАП.
  • Предоставяне на документи, които потвърждават търговската дейност и необходимостта от ВОП.
  • Получаване на удостоверение за регистрация по ДДС от НАП.
 • Специфика на ДДС при ВОП:
  • Вътреобщностното придобиване е освободена от ДДС операция, но изисква регистрация по ДДС в България.

За точна информация и актуални изисквания по регистрацията при ВОП в България, е препоръчително да се консултирате с професионален счетоводител или да посетите уеб сайта на НАП.

Регистрация по ДДС на чужденци във връзка с доставки на стоки с монтаж и инсталация

Регистрацията по ДДС на чужденци, които доставят стоки с монтаж и инсталиране в България, се осъществява според специфичните правила, които са приложими за такива трансгранични услуги. В случай на доставка на стоки с монтаж и инсталиране, важно е да се имат предвид следните аспекти:

 • Дефиниция на услугата: Доставките на стоки с монтаж и инсталиране се разглеждат като комплексна услуга, където основният акцент е върху предоставянето на стоките, но същевременно с тяхната инсталация или монтаж на място.
 • Мястото на данъчно облагане: Въпросът за мястото на данъчно облагане (което определя коя държава събира ДДС) е ключов при доставките на стоки с монтаж и инсталиране. Ако услугата се извършва в България, тоест стоките се монтират или инсталират на територията на България, това обикновено означава, че тези услуги подлежат на българско ДДС.
 • Регистрация по ДДС: Чужденците, които извършват такива доставки в България и които надхвърлят регистрационния праг за ДДС (актуалната стойност може да се уточни от Националната агенция за приходите), трябва да се регистрират като данъкоплатци по ДДС в България. Регистрацията става чрез подаване на заявление в НАП и предоставяне на необходимите документи, които потвърждават тяхната търговска дейност и облагаемия им оборот.
 • Деклариране на ДДС: След регистрацията чужденецът трябва редовно да декларира и внася ДДС, начислен върху тези услуги, в сроковете, определени от българското законодателство.

За точна информация и консултации по конкретния случай е препоръчително да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен съветник, който има опит с международни трансгранични доставки и ДДС.

Как протича процедурата по регистрация на ДДС?

Регистрация по ДДС поради преобразуване

 • Преобразуване на общността (сливане, разделяне, превръщане в друга правна форма):
  Когато две или повече юридически лица (фирми) реализират сливане, разделяне или превръщане в друга правна форма, което води до създаване на ново юридическо лице или промяна във формата на съществуващо юридическо лице, може да бъде необходимо новото или преобразуваното юридическо лице да се регистрира по ДДС.
 • Промяна на правно лице:
  Ако се променя статутът или правната форма на съществуващо юридическо лице, което води до създаване на ново юридическо лице, новото лице може да се нуждае от регистрация по ДДС в зависимост от обстоятелствата на промяната.

Съдействие за регистрация по ДДС от компетентен счетоводител

Вашият счетоводител може да ви помогне значително при регистрацията по ДДС, като осигури специализирана подкрепа и съвети в няколко ключови аспекта:

Какво се променя след регистрация по ДДС?
 • Определяне на необходимостта от регистрация: Счетоводителят ще проучи вашата текуща бизнес дейност и оборот, за да установи дали сте задължени да се регистрирате по ДДС според българското законодателство. Това включва анализ на вашите продажби, вносове и други облагаеми операции.
 • Подготовка на документация: Счетоводителят ще ви помогне да съберете и подготвите необходимите документи за регистрация по ДДС, включително регистрационната анкета и други идентификационни документи.
 • Подаване на заявление в НАП: Счетоводителят ще внесе заявлението за регистрация по ДДС в Националната агенция за приходите (НАП) от ваше име. Те ще се уверят, че всички необходими документи са приложени и че заявлението е попълнено правилно.
Какви са санкциите за неспазване на ДДС задълженията?
 • Комуникация с НАП: Счетоводителят може да поеме изцяло комуникацията с НАП, за да уточни възможни въпроси или допълнителни документи, които могат да бъдат необходими за вашата регистрация по ДДС.
 • Съвети за съответствие с данъчното законодателство: Счетоводителят ви предоставя съвети относно правилата и задълженията ви като регистриран данъкоплатец по ДДС. Те ви информират за задължения за деклариране, сроковете за внасяне на ДДС и начините за оптимизация на данъчното бреме.
 • Поддръжка и консултации: Освен помощта с регистрацията, счетоводителят ви е на разположение за всички въпроси, които имате относно ДДС и данъчното облагане в бъдеще. Те могат да ви предоставят консултации по всички аспекти на данъчното право, които засягат вашето предприятие.

Изборът на компетентен счетоводител е ключов момент за успешната ви регистрация по ДДС и за осигуряване на съответствие с данъчните норми и изисквания в България.

Направи запитване

Напиши отзив за ДДС Регистрация

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.