Счетоводен баланс – Какво е и какво ни показва?

Чрез воденето на счетоводен баланс се обобщават активите и пасивите, с които даден бизнес разполага и се балансира стойността на два основни аспекта за всяко предприятие – активите и капиталите. Активите на дадено предприятие могат да бъдат материални, нематериални и финансови средства, носещи очаквани приходи или друга изгода. От друга страна пасивите биват краткосрочни (текущи) и дългосрочни (нетекущи) разходи, които предприятието следва да заплати до определен период от своя капитал.

В основата на счетоводният баланс важна роля играе капиталът, с  който предприятието разполага. Той бива най-често определян двуаспектно, от една страна като имущество, чрез което бизнесът съществува и създава блага, които в последствие предоставя и от друга като основен източник, отговорен за сформирането на имуществото на предприятието. Именно двустранното представяне на капитала създава равенството между активите и пасивите, което в счетоводството се нарича счетоводен баланс. Необходимо е да знаете, че счетоводният процес като цяло обхваща всеки един момент на обръщение на капитала на бизнеса. По този начин се обобщават всички промени в капиталовият състав за определен период от време, включително какво притежава предприятието под формата на активи и какво дължи под форма на капитали.

Характеристики на счетоводният баланс

  • Счетоводният баланс представлява технически инструмент, чрез който двуаспектно се разграничава притежаваното имущество на предприятието по функции и цели;
  • Счетоводният баланс е инструмент, чрез който се извършва периодичен счетоводен отчет;
  • Счетоводният баланс винаги следва да се съставя към точно определен момент;
  • Съставя се от крайните кредитни и крайните дебитни остатъци, според изпълненото годишно счетоводно приключване на дейността на предприятието;

Какво ни показва счетоводният баланс?

Просто казано, счетоводният баланс отразява моментната дейност на предприятието и неговото финансово и имуществено състояние. Представлява технически инструмент, чрез който се обобщават балансово отчетните данни. Счетоводният баланс се съставя за определен момент и към точно определена дата за отчетен период. По тази причина и не отразява движението и измененията на активите и капиталите, а тяхното точно състояние. Счетоводният баланс е един вид визитна картичка за шефовете на предприятието, която им показва какъв е резултата от ръководните решения, взети през определен период от време. Съставя се в таблица и съдържа две основни части – актив и пасив.

Като актив на баланса се причисляват всички средства и ресурси, работещи в полза за осъществяване на дейността на предприятието. Общо казано те представляват цялата съвкупност от средства, от които се очаква да предоставят изгода.

Под формата на пасив в счетоводният баланс се включва капитала на предприятието и по-точно казано се включва информация за произхода на всички активи, които се използват и техните източници. Тук се включват източните на собственият капитал, както и собствениците на привлеченият такъв, в това число пасивите и всички задължения на предприятието. Важно е общите суми на активите и пасивите на баланса да бъдат равни при воденето на счетоводен баланс.

В някои случаи, освен актив и пасив, счетоводният баланс включва и извънбалансови активи и пасиви. Тук следва да бъдат отразени всички специфични условия, влияещи върху дейността на предприятието. Това могат да бъдат например взаимоотношения от стопански характер.

В крайна сметка това, което ни показва счетоводният баланс не е само общата сума на активите и капиталите, с които предприятието разполага към момента, но и структурата и източниците, формиращи активите, тяхното придобиване, разделено на групи и видове, както и връзката между всички тях. Чрез данните, които счетоводният баланс предоставя могат да се извършат редица изчисления за дейността, като например каква е рентабилността на предприятието до момента.

Счетоводният баланс е ключов инструмент, който предоставя детайлна информация за финансовото състояние на предприятието. Той е от съществено значение за вземането на информирани бизнес решения и за оптимизацията на управлението на ресурсите на фирмата. В този контекст, Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ предлага професионални счетоводни услуги, които включват подготовката и анализа на счетоводни баланси, за да подпомогнем вашия бизнес да реализира своя потенциал и да постигне финансова стабилност и растеж.

Напиши отзив за Счетоводен баланс – Какво е и какво ни показва?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.