Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023

Тема на днешната статия са влезлите сила от 01.08.2023г. данъчно-осигурителни промени. По-долу по хронологичен ред следва да изброим всички важни аспекти:

Промени в минималния осигурителен доход (МОД)

Увеличен е размерът на минималния осигурителен доход, който става 780лв. С него се увеличава и размерът на МОД за самоосигуряващите се лица на същата стойност – 780лв. Няма промяна в размера на максималния осигурителен доход, който се запазва на стойност от 3400лв.

Промени има и в размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете, съгласно чл. 53 от Кодекса за социалното осигуряване – на 780 лв. Промяната е със задна дата от януари текущата година, но считано от 01.08. влиза в сила.

Допълнения в Кодекса гласят, че самоосигуряващите се бащи за майчинство или общо заболяване вече могат да получат обезщетение съгласно ал. 6, чл. 50, стига да имат минимум 6 месеца осигурителен стаж, покриващ тези рискове. Възнаграждения за положен извънреден труд се разпределя в отработени дни, за които е положен.

Промени по взимания и салда на каси (за собственици, персонал и други подотчетни лица)

За взимания, надхвърлящи 50 000лв от собственици ФЛ, служители и подотчетни лица в края на третото тримесечие от годината следва да ги декларират поотделно с декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Декларациите следва да бъдат подадени в срок до края на месеца след календарното тримесечие и да предоставят следната информация:

  • Размер на вземанията от собственици ФЛ (включително заеми);
  • Размер на вземанията от работещи, служители, лица, наети по договори за контрол и други подотчетни лица (включително заеми);
  • Размер на салдото в касата;
Промени в минималния осигурителен доход (МОД)

Ограничаване на плащания в брой

Внесени са и някои допълнения в Закона за ограничаване на плащания в брой. На територията на страната те следва да се извършват само чрез паричен превод или внасяни по платежна сметка при:

  • Получаване на трудови възнаграждения, съгласно Кодекса на труда, с изключения за лица, сключили договор за краткотрайна заетост по чл. 114а;
  • Изплащане на дивиденти, когато стойността им е равна или надвишаваща 1000лв., съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;

Промените влизат в сила от 01 септември тази година. Сред тях изрично е упоменато, че администрациите вече няма да могат да отказват плащания с карта, ако тя е издадена в чужбина и се използва за събиране на приходи и други данъчни постъпления.

При изплащане на трудови възнаграждения от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, то следва да се извърши само чрез превод или внасяне по платежна сметка, посочена от работещото лице.

В Закона за платежните услуги е внесено допълнение, регламентиращо наличие на безплатна сметка за извършване на основни операции. Промените са съгласно чл. 120а и гласят:

  1. За извършване на основни операции по нареждане на титуляр, като теглене на пари в брой не се заплаща такса за средства, получени от работна заплата, пенсии, помощи, социални обезщетения, стипендии за ученици и студенти;
  2. Обслужването на сметката за горепосочените основни операции е безплатно като по нея могат да постъпват и да се съхраняват средствата свободно, без лихва;
  3. Посочените в т. 1 промени важат само за теглене на пари в брой от АТМ и ПОС терминали и устройства на обслужващата сметката банка;

Промени с получаването на ваучери за храна

Със задна дата – от януари 2023 г. влизат в сила промени при ваучерите за храна, които съгласно чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане вече ще могат да се използват и за плащане на битови нужди, включително електрическа и топлинна енергия, природен газ, вода и събития, осъществявани съгласно Закона за филмовата индустрия и туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Запазва се размерът на сумата по ваучерите – 200лв месечно, като тя не се облага със социални данъци.

От догодина – януари 2024 в сила влизат ваучерите за храна на електронен носител. Те могат да се използват по същия начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи. Ваучерите за храна на електронен носител могат да се използват за покупка на храна и хранителни продукти в магазини, ресторанти, заведения за бързо хранене и т.н., стига посочените да имат сключен договор със съответния оператор, предоставящ ваучерите.

Всички оператори, предоставящи ваучери за храна могат да продължат да отпечатват ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024г, като след тази дата те следва да станат изцяло електронни. Съгласно чл. 209 от януари до юли 2024 година работодателите могат да предоставят на наетите лица ваучери за храна под формата на хартиен носител или електронен носител, но не и двата вида едновременно.

Данъчните промени - Счетоводна кантора Комаров Консулт

Промени в Закона за движение по пътищата

Включена е промяна в Закона за движение по пътищата, която гласи, че електронния фиш или наказателното постановление се приемат за връчени. Датата на връчването е тази на направеното плащане за извършеното нарушение или имуществена санкция.

Промени в превоза на стоки с висок фискален риск

Промени има и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за превоза на стоки с висок фискален риск. За да бъде осъществен е необходимо лицето, което ги превозва да декларира предварително данни за тях и да ги предостави при извършване на фискален контрол.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ остава на разположение за да отговори на всички ваши запитвания, свързани с данъчните промени или други счетоводни казуси.

Напиши отзив за Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.