Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ?

Една от най-популярните професии на новото време е професия „Инфлуенсър“. За това и днес предстои да обсъдим най-важните детайли около нея, като ще се постараем счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ да отговори изчерпателно на всеки един въпрос, свързан с данъчното облагане на тази новаторска професия.

Какво е „Инфлуенсър“?

Инфлуенсърите са популярни личности в социалните мрежи, най-често Facebook и Instagram, които осъществяват връзката между производителите и техните продукти или услуги с потенциалните им клиенти. На практика да бъдеш инфлуенсър, това означава да умееш да създаваш интригуващо съдържание, което да събужда интереса в хората и да създава лоялна аудитория. За всичко това се изискват също така и добри похвати в сферата на дигиталния маркетинг и рекламата, защото професията е тясно обвързана точно с това.

Думата „инфлуенсър“ идва от английски influence, което означава влияние, повлияване. За това и основната работа на инфлуенсърите е да повлияват с действията си върху мнението и поведението на своята аудитория. Те представят даден продукт или услуга по атрактивен и вълнуващ начин така, че всички техни последователи да оценят ползите и да си го купят. Резултатите от този тип реклама са доста печеливши и често водят до огромен ръст в продажбите. Това доказва защо рекламата чрез популярен инфлуенсър е толкова търсена и добре платена.

Какво е Инфлуенсър - Счетоводна кантора Варна и Добрич

За рекламирането на продукт или услуга на даден бизнес, всеки инфлуенсър получава хонорар. Той често се изразява в парично възнаграждение или безплатно тестване или консумация на продукта, който рекламират (например хранителни добавки, напитки, дрехи и т.н.).

От тук следва да се върнем към основната тема на нашата статия и тя е дали се облага възнаграждението на инфлуенсърите и по какъв начин става това.

Данъчно облагане на доход, получен като възнаграждение срещу реклама в социални мрежи

Първо следва да дадем еднозначен отговор на въпроса: „Подлежат ли на данъчно облагане доходите на професия „Инфлуенсър“?“ – Да, те се облагат като доходи на физически лица, получени от реклама в социалните мрежи.

Професия „Инфлуенсър“ спада към всички останали професии. Разпоредбата за тяхното данъчно облагане е посочена в Закона за данък върху приходите на физически лица (ЗДДФЛ). И тъй като доходът на инфлуенсърите не спада към освободените от данък случаи (например при получаване на социална помощ или надбавки, награди, командировъчни възнаграждения, застрахователни обезщетения, доходи от рента и т.н.), то физическото лице е длъжно да заплати дължим данък.

Размер на данъчното облагане на физически лица, практикуващи професия „Инфлуенсър“

Обикновено данъчната ставка за Република България е в размер на 10% върху стойността на облагаемия доход, след като бъдат приспаднати всички разходи за дейността и съответните облекчения. 15% е размерът на данъка върху доходите на физически лица, осъществяващи своята дейност като еднолични търговци, съгласно Търговския закон (ТЗ).

Отговор от счетоводна кантора - какъв е размер на данъчното облагане за дейността инфлуенсър

Колко точно ще бъде ставката на физическото лице инфлуенсър се определя индивидуално, в зависимост от формата, по която осъществява своята дейност. Точно това следва да поясним в следващата точка:

Форма на осъществяване на дейността „Инфлуенсър“

Основно се разграничават 3 вида форма на дейност при инфлуенсърите: трудово или извънтрудово правоотношение, регистрация като едноличен търговец (ЕТ) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Следва да обясним всяка една от тях поотделно:

Трудово и извънтрудово правоотношение

Има се предвид, когато физическо лице инфлуенсър сключи договор – трудов или граждански с друго лице, ЕТ или фирма, задължаваща се да му изплати определен размер възнаграждение срещу рекламирането на продукт или услуга. Най-често инфлуенсърите сключват граждански договор с фирмите, на които рекламират продукти, защото не може да се определи точно работно време или място, както и рекламата може да се осъществи еднократно или през определен период от време.

В случай, че не се осигурявате по друго трудово правоотношение, то от размера на възнаграждението ви ще ви бъдат удържани 10% данък. Задължението за удържането и внасянето на този данък е на фирмата, с която сте подписали граждански договор. Ако осъществявате дейност като инфлуенсър под формата на граждански договор, то сте длъжни да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50, независимо от това, че не вие ще внасяте дължимия данък. Декларацията трябва да бъде подадена до 30-ти април, година след придобиването на съответния облагаем доход. В случай, че пропуснете да внесете данъчната си декларация, то подлежите на санкция и глоба.

Всички инфлуенсъри, които осъществяват своята дейност под формата на трудов договор дължат освен данък, но и осигуровки. За това и сключването на трудови договори в тази професия е сравнително рядко. Заплащането на дължимите здравни осигуровки и данъци се приспада независимо от размера на възнаграждението, което трябва да очаквате да падне доста под предварително уговорената сума. За разлика от гражданския договор, при трудовите правоотношения не сте длъжни да внасяте данъчна декларация, а периода заработен по време на сключен трудов договор се зачита като трудов стаж.

Инфлуенсър, регистриран като ЕТ по смисъла на ТЗ

Деклариране на доход от инфлуенсър

Да се регистрирате като едноличен търговец, осъществяващ дейност е лесно. Освен това таксата за вписване е достъпна. За това и все повече инфлуенсъри избират да се регистрират като ЕТ и да се самоосигуряват за собствена сметка.

Декларирането на доход, придобит като ЕТ не се различава особено като при физическо лице, тъй като те не се определят от законодателството като два правни субекта, а като един и това е физическото лице. Като такова сте длъжни да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Размерът на данъчното облагане при инфлуенсъри, регистрирани като ЕТ е в размер на 15%. В случай, че решите да се заличите от регистрацията в Търговския регистър като ЕТ е необходимо да се уверите, че нямате предходни задължения и да уведомите НАП и НОИ по местоживеене.

Основен недостатък при инфлуенсър, регистриран като ЕТ е, че той отговаря като физическо лице за всички данъчни задължения, свързани с дейността. На практика това значи, че ако при проверка бъде установено наличие на неплатени данъци или осигуровки, които не могат да бъдат платени веднага, то държавата може да стартира процедура за тяхното събиране. По този начин и напълно законно може да се започне разпродажба на личното ви имущество и вещи, с цел да се заплатят старите задължения на ЕТ, тъй като то и физическото лице се разглеждат като един правен субект.

Инфлуенсър, регистриран като ЕООД

В нашата практика една от най-честите форми, по която инфлуенсърите осъществяват своята дейност е като ЕООД. В този случаи дружеството с ограничена отговорност е регистрирано като собственост само на едно лице – инфлуенсъра. При регистрация на ЕООД държавните такси са по-високи, в сравнение с тези за ЕТ, а масово инфлуенсърите избират да се самоосигуряват изцяло за своя сметка.

Основна разлика при отчитането на ЕООД е, че не се прилага ЗДДФЛ, както досега, а Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Поради това и често се налага използването на компетентни счетоводни услуги, тъй като отчитането на дейността изисква опит и подходящи познания за съставяне на годишен отчет и не завършва само с подаване на годишна данъчна декларация, както е при отчитането на доходите на физически лица.

Размерът на данъка при ЕООД е 10% върху разликата между прихода и разхода за дейността. Остатъкът, след приспадането на данъка се счита като неразпределена печалба и се приемат като средства на дружеството. Те могат да станат лична собственост на инфлуенсъра чак след плащането на 5% данък дивидент. За това и можем да кажем, че общият процент на данъка за инфлуенсърите, осъществяващи дейността си като ЕООД е в размер на общо 15% процента.

Основното предимство при осъществяването на дейност като ЕООД е, че от гледна точка на закона, дружеството и физическото лице се определят като два отделни правни субекта. За това и в случай на възникване на задължения, за тях отговаря собственика (инфлуенсъра), но ограничено и само в рамките на внесения капитал. Отговорност за правилното отчитане и внасяне на дължимия данък има дружеството, а не неговия собственик.

Длъжни ли са инфлуенсърите да се регистрират по ЗДДС

Процедурата за закриване на ЕООД остава същата, както е и при ЕТ. Необходимо е да нямате настоящи задължения и да уведомите компетентните органи. Това, което е различно е срокът за регистрация на ЕООД, който може да отнеме от 6 месеца до година.

Защо инфлуенсърите не могат да осъществяват дейността си като свободна професия?

Към момента не е възможно инфлуенсърите да осъществяват дейността си като свободна професия. В ЗДДФЛ е посочено, че редица физически лица, работещи като счетоводители, частни съдебни изпълнители, адвокати, инженери, писатели, нотариуси, консултанти, архитекти, преводачи и т.н., могат да осъществяват своята дейност свободно, стига да практикуват за своя сметка професията си, да не са регистрирани като ЕТ, както и да бъдат самоосигурени спрямо КСО.

Тук идва и една ключова подробност, която касае пряко и инфлуенсърите: Всички лица, които желаят да се впишат като практикуващи свободна професия е необходимо да представят документ, даващ им правото да осъществяват своята дейност, наред с всички останали необходими документи – заявление за регистрация, декларация за истинност, документ за платена държавна такса и други.

В този ред на мисли, не всеки инфлуенсър може да се регистрира като осъществяващ свободна професия. Това, което е водещо при професия Инфлуенсър е броят на натрупаната аудитория, а не толкова специфичните познания в дадена област. За това и много трудно можете да си извадите документ, с който да докажете правото да работите като инфлуенсър и да се впишете като лице, осъществяващо свободна професия.

Длъжни ли са инфлуенсърите да се регистрират по ЗДДС?

В случай, че получавате своите приходи под формата на възнаграждения от трудов или граждански договор, то не е необходимо да се регистрирате по Закона за ДДС. Ако обаче осъществявате дейността си като ЕТ или ЕООД, то е необходимо да се следи дали няма основание за задължителна регистрация.

Важно е да уточним факта, че в ЗДДС не се прави разлика между юридическо и физическо лице, за това и трябва да внимавате за следните ситуации:

  • Ако предоставяте рекламни услуги на лица, регистрирани в ЗДДС и опериращи в страни членки на ЕС, то задължително трябва да проверите дали те имат регистриран и валиден ДДС номер в страната си. Ако такъв е наличен, то вие като инфлуенсър сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС на основания чл. 97а. Това важи за всички ситуации, независимо дали осъществявате дейността си като ЕООД или като самонаето физическо лице;
  • Ако предоставяте рекламни услуги на български лица или фирми, то е необходимо да следите размера на приходите, които получавате. В случай, че техният размер надвиши 50 000 лева за 12 последователни месеца, то сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС;

Какви са санкциите за инфлуенсъри, които не са обявили доходите от дейността си?

Какви са санкциите за инфлуенсърите

В случай, че практикувате професия „Инфлуенсър“, но не сте обявили доходите си пред контролни органи, то подлежите на санкция. Най-често тя засяга физическите лица, които не са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и първоначално е в размер на 500 лв. Увеличава се двойно при всяко следващо нарушение. Същият е размерът на санкцията, ако сте били задължени да подадете заявление за регистрация по ЗДДС, но не сте го направили в предвидения за това срок.

В някои случаи НАП може да нареди ревизия на физически лица за да установи произхода на техния доход. Най-често това се случва при покупката на недвижим или движим имот от физическо лице, което не е обявило източниците си на доходи. Ако не можете да докажете откъде са дошли средствата и по какъв начин – трудови и извънтрудови правоотношения, дивиденти, доходи от някакъв вид стопанска дейност и т.н., то НАП автоматично ще приеме че това са доходи от друг вид стопанска дейност, които също биват облагани с данък, съгласно ЗДДФЛ. Ще ви бъдат издадени актове, в които ще бъде включен размера на дължимите данъци върху дохода, с включени и лихви за забавяне. Издадените актове можете да обжалвате, но това няма да стопира изпълнението им. В един момент контролните органи могат да установят принудително събиране на дължимото и да запорират банкови сметки, дялове във фирми, както и да възложат забрани върху ваши имоти.

За да не се стига до там е необходимо да осъществявате професия Инфлуенсър законно. В случай, че имате въпроси, нужда от съдействие за регистрация или други компетентни счетоводни услуги, то не се колебайте да се свържете с екипа на Комаров Консулт. Ние ще се постараем да отговорим изчерпателно и да ви помогнем да извършвате дейността си спокойно, съгласно всички правила и закони на страната.