Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация води до възникването на въпросите къде трябва да бъде отразена самата сделка по дневника на ДДС, начислява ли се данък и по какъв начин се осчетоводява. Отговорите на всички тези въпроси счетоводна кантора „Комаров Консулт“ ще даде в следващите редове.

В кои случаи се начислява ДДС при продажба на лек автомобил на физическо лице?

Върху продажбата на лек автомобил се начислява ДДС в случаите, когато той бива закупен от дилърска къща, продаваща превозни средства втора употреба или физическо лице, представляващо фирма нерегистрирана по ЗДДС. В този случай не можем да приложим данъчно облекчение, съгласно чл. 50 и чл. 70 от ЗДДС, следователно продажбата става облагаема и вие като фирма дължите ДДС, което трябва да начислите към покупната цена по сделката.

В случаите, когато се дължи ДДС неговата данъчна основа в повечето случаи е по-малка от покупната му цена и е в размер на 20%, но в практиката има и изключения. Най-често срещаното е наличие на свързаност между лицата по сделката. В тези случаи следва данъчната основа да бъде определена по реда, посочен в чл. 27 от ЗДДС.

Кога продажбата на автомобил е освободена от ДДС?

Освободени от ДДС ще бъдете в случаите, когато автомобилът в продажба е бил закупен от физическо или юридическо лице, с регистрация по ЗДДС. В тези случаи издадената фактура при сключването на сделката е била с начислен данък и не е необходимо той да се начислява допълнително върху доставката му. Тук прилагаме чл. 50, ал. 2 от ЗДДС, според който лекия автомобил не попада сред дейностите, за които се използва данъчен кредит и спада към сделките с освободена доставка и данък.

При този вид данъчно определяне е без значение дали купувачът е физическо или юридическо лице.

Важни моменти при продажбата на лек автомобил, на които е необходимо да обърнете внимание:

Дори и в случаите, когато не е необходимо да се начислява ДДС, фактурата за продажбата задължително трябва да се отрази в съответния Дневник за продажби на фирмата за текущия месец, в който е осъществена сделката. Във фактурата задължително като основание трябва да присъства чл. 50, ал. 2 от ЗДДС, което освобождава сделката от начисляването на данък. По закон всяко регистрирано по ЗДДС лице е задължено да отрази стриктно всички издадени данъчни документи, към които се причисляват фактурите и отчетите за извършените продажби, съгласно чл. 119.

Фактурата от продажбата на лек автомобил, освободена от начисляване на ДДС следва да отразите в колона „Данъчна основа на освободени доставки с освободен ВОП“, номер 24 в Дневника за продажби. Важно е да споменем, че данъчната основа по сделки, освободени по чл. 50 от ЗДДС не участва в определянето на коефициента, който се изчислява по реда, посочен в чл. 73 от ЗДДС.

Напиши отзив за Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.