Подаване на Годишна данъчна декларация 2024

Данъчният отчет за предходната година за физически и юридически лица включва събиране на информация и представяне на данъчните резултати за съответната данъчна периода. В България това обикновено включва следните основни елементи за физически и юридически лица:

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица 

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица (ЗДФЛ) включва данъчния период, в който се декларират доходите на физическите лица, които са облагаеми с доходен данък. В България тази декларация се попълва и подава ежегодно до края на месец април на следващата година за предходния данъчен период.

Ето някои ключови аспекти на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДФЛ:

 • Данъчен период: Това е периодът, за който се декларират доходите на физическото лице. Обикновено той е календарната година, но може да бъде различен в зависимост от специфични обстоятелства или избрани данъчни периоди (например, при първоначално регистриране на данъчен адрес или при промяна на данъчния режим).
 • Видове доходи: Декларацията включва всички видове доходи, които са облагаеми с доходен данък по ЗДФЛ. Това могат да бъдат доходи от трудова дейност, от наеми, от лихви, от авторски възнаграждения, от продажба на имущество и др.
 • Задължения за деклариране: Физическите лица трябва да декларират всички получени доходи за дадения данъчен период, както и разходите и данъчните облекчения, на които имат право съгласно законодателството.
 • Декларация и подаване: Декларацията по чл. 50 от ЗДФЛ се попълва и подава чрез специализираната електронна платформа на Националната агенция за приходите (НАП). Формата за попълване на декларацията предоставя полета за въвеждане на всички необходими данни и документи.
 • Срок за подаване: Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДФЛ е до 30 април на годината, следваща след данъчния период, за който се декларират доходите.

Важно е да се отбележи, че годишната данъчна декларация по ЗДФЛ е задължителна за всички физически лица в България, които имат облагаеми доходи, и е важен инструмент за определяне на размера на подлежащия на данъчно облагане доход и съответното плащане на доходен данък.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното данъчно облагане (ЗКПО) – за юридически лица

Кой е задължен да подаде данъчна декларация?

Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното данъчно облагане (ЗКПО) включва няколко ключови аспекта, които трябва да бъдат взети предвид от юридическите лица в България. Ето някои от тях:

Срокове за подаване

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е до 30 юни на следващата година след данъчния период, за който се декларират данъците. Например, за данъчния период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., годишната данъчна декларация трябва да бъде подадена до 30 юни 2024 г.

Документи и информация

За подготовка и подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО обикновено се изисква следната информация и документация:

 • Финансови отчети:
  • Баланс на активите и задълженията (БАЗ)
  • Счетоводна отчетност за данъчни цели
  • Резултат от дейността (приходи и разходи)
 • Данни за облагаемия доход:
  • Всички доходи, които са облагаеми с корпоративен доходен данък, включително приходи от продажби, наеми, лихви и дивиденти.
 • Разходи и данъчни основания:
  • Разходи, които се признават за данъчни цели и могат да бъдат отчетени срещу приходите на компанията.
  • Всички данъчни облекчения и субсидии, на които компанията има право.
 • Други данни и документи:
  • Информация за използваните методи за ценообразуване и разпределение на доходите и разходите между различните данъчни периоди, ако е необходимо.

Специфики и важни аспекти

 • Електронно подаване:
  • Всички данъчни декларации, включително годишната данъчна декларация по ЗКПО, се подават електронно чрез системата на Националната агенция за приходите (НАП).
 • Формат на декларацията:
  • НАП предоставя специфична форма за попълване на годишната данъчна декларация по ЗКПО, която трябва да бъде използвана от юридическите лица.
 • Проверки:
  • В зависимост от обстоятелствата, НАП може да извършва проверка върху представената годишна данъчна декларация, за да се увери в коректността на представените данъчни данни.

За подробна информация и консултации относно годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, е препоръчително да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен съветник, който разбира добре специфичните изисквания и процедури в България.

Упълномощаване на счетоводител за подаване на годишна данъчна декларация чрез КЕП

Как и Къде се Подава данъчна декларация?

За да упълномощите счетоводител да подава годишната данъчна декларация по чл. 92 с КЕП (квалифициран електронен подпис) от ваше име, трябва да следвате определени стъпки. Ето как можете да направите това:

 • Получаване на упълномощаващ документ:
  • Вие като собственик или управител на юридическото лице трябва да издадете упълномощаващ документ (довереност) в полза на вашия счетоводител. Този документ трябва да съдържа вашето име, идентификационен номер на фирмата, данни за счетоводителя и ясна формулировка, че той е упълномощен да подава годишната данъчна декларация по чл. 92 с КЕП от ваше име.
 • Подписване на упълномощаващия документ:
  • Упълномощаващият документ трябва да бъде подписан от вас, като собственик или упълномощено лице на компанията. Подписът трябва да бъде с КЕП сертификата, за да се уверите, че документът е правилно подписан и защитен от непозволен достъп и промени.
 • Предоставяне на документа на счетоводителя:
  • След като сте подписали упълномощаващия документ, предоставете го на вашия счетоводител. Той ще използва този документ за да удостовери пълномощното си при подаване на годишната данъчна декларация чрез КЕП.
 • Подаване на годишната данъчна декларация:
  • Вашият счетоводител трябва да използва упълномощаващия документ и своя КЕП сертификат, за да подаде годишната данъчна декларация по чл. 92 в системата на Националната агенция за приходите (НАП). Той трябва да следва всички необходими процедури и да увери, че данъчната декларация е правилно и безопасно подадена.

След като годишната данъчна декларация бъде подадена, вашето юридическо лице ще получи потвърждение за приемане от НАП, което ще служи като доказателство за успешното подаване на данъчната декларация.

За допълнителна сигурност и увереност в процеса е препоръчително да се консултирате с професионален счетоводител, който има опит в подаването на данъчни декларации по ЗКПО чрез КЕП.

Защо е важно да изберем компетентен счетоводител при подаване на годишна данъчна декларация?

Как да разберем, че сме подали правилно годишна данъчна декларация?

Изборът на компетентен счетоводител е от решаващо значение при подаването на годишна данъчна декларация по множество причини:

 • Знание и опит в данъчното законодателство: Компетентният счетоводител разбира добре сложността на данъчните закони и регулации. Той е запознат със спецификите на българското данъчно законодателство, както и с актуалните промени в законодателството, което му позволява да подготви и подаде данъчната декларация в съответствие с всички изисквания.
 • Правилно планиране на данъчното задължение: Компетентният счетоводител може да помогне на вашето предприятие да избегне ненужни данъчни рискове чрез правилно планиране на данъчното задължение. Той ще ви предложи оптимални стратегии за съкращаване на данъчното бреме и за използване на всички възможни данъчни облекчения и освобождения.
 • Спазване на срокове и изисквания: Компетентният счетоводител ще се грижи да се спазват всички срокове за подаване на данъчната декларация и други важни документи. Това е критично за избягване на глоби и последствия от страна на данъчните органи.
 • Ефективна комуникация с данъчните органи: Счетоводителят ще представлява вашето предприятие пред Националната агенция за приходите (НАП) и други регулаторни органи. Той ще се справи ефективно с всякакви възникнали въпроси или проверки от страна на данъчната администрация.
 • Защита от грешки: Компетентният счетоводител минимизира риска от грешки при подготовката и подаването на данъчната декларация. Това е от съществено значение за предотвратяване на неприятности като данъчни проверки и санкции.
 • Спестяване на време и ресурси: Използването на компетентен счетоводител позволява на вас и вашите служители да се концентрират върху вашия бизнес, вместо да се занимават със сложните и времеемки процедури по данъчното облагане.

В крайна сметка, изборът на компетентен счетоводител е важна инвестиция във вашата компания, която помага за осигуряване на сигурно и правилно управление на данъчните ангажименти.

 • Какви са основните изисквания за подаване на годишната данъчна декларация?

Изискванията включват представяне на финансови отчети като баланс на активите и задълженията, счетоводна отчетност за данъчни цели, резултат от дейността (приходи и разходи) и други специфични данни, свързани с данъчното облагане на компанията.

 • Как може да се подаде годишната данъчна декларация?

Годишната данъчна декларация за юридически лица се подава електронно чрез системата на Националната агенция за приходите (НАП). Това става с използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), който гарантира автентичността и непроменимостта на подадената информация.

 • Какви са последствията от неподаване или закъснение при подаването на годишната данъчна декларация?

Неподаването или закъснението при подаването на годишната данъчна декларация може да води до налагане на глоби и други административни санкции от страна на НАП. Важно е да се спазват всички срокове и изисквания, за да се избегнат подобни негативни последствия.

 • Как може да се подготвим за подаването на годишната данъчна декларация?

За подготовката на данъчната декларация е важно да се съберат всички необходими данни и документи предварително. Препоръчително е да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен съветник, който да ви помогне с попълването и правилното представяне на декларацията.

 • Как да се уверим, че годишната данъчна декларация е правилно подадена?

След успешното подаване на годишната данъчна декларация през системата на НАП, ще получите потвърждение за приемане на декларацията. Това потвърждение трябва да се съхранява като доказателство за успешното подаване на данъчната декларация.

Напиши отзив за Подаване на Годишна данъчна декларация 2024

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.