Изисквания за командироване на работници в ЕС. Как можем да получим Удостоверение А1?

В нашата практика често се свързват хора, работещи в страни-членки, които си задават въпроса как могат да получат Удостоверение А1 и какви документи им трябват за процедурата. Необходимо е да подчертаем, че Удостоверение А1 има право да издава само Националната агенция по приходите. Ние от счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ можем да ви съдействаме изцяло в процеса по издаването на документа.

Какво представлява Удостоверение А1 и в кои случаи се издава?

Основната цел, поради която се издава Удостоверение А1 е да се определи в коя държава ще дължите осигуровките си – у нас (изпращаща държава) или в държавата, в която сте командировани (приемаща държава). Документът се издава според европейски Регламент (EО) № 883/2004 от НАП и е със срок на валидност до 2 години. След изтичането на този период, по закон трябва да прекъснете командировката си поне за най-малко 2 месеца, преди да подадете документи за преиздаване.

В Регламент № 883/2004 е посочено, че в случаите когато сте заето лице в държава-членка, например България от работодател, който осъществява дейността си в същата държава и ви е командировал в друга държава-членка, например Германия за да работите там от негово име, то продължавате да бъдете подчинени на законодателството на първата държава-членка (България) и нейното законодателство, само в случаите когато не сте изпратени по заместване и периодът на престой не надвишава 2 години.

Целта на гореизложеното е да улесни движението на работещите лица и предоставянето на услуги между държавите-членки на ЕС, както и за да бъдат избегнати допълнителни затруднения, свързани със законодателствата, засягащи всяко осигурено лице, работодателите, както и институциите.

При какви условия се издава Удостоверение А1?

Обикновено командировката на работещи се осъществява чрез договор, който работодателят сключва с друг възложител от дадената държава-членка, играещ ролята на изпълнител. Преди персоналът да бъде изпратен в другата държава-членка, трябва да бъде започната процедура по командировка чрез Удостоверение А1. В случай, че такава не бъде стартирана, то е наложително тя да бъде започната още от първият ден на пребиваване в държавата-членка по месторабота за да бъдат работещите осигурени в нея.

При какви условия се издава Удостоверение А1?

За да получите Удостоверение А1 е необходимо да отговаряте на няколко критерии, като работодател, посочени в Регламент № 883/2004. Основните критерии са историята на дружеството – трябва да разполагате с поне 4 месеца история, като договори за наем, работа с клиенти в България, ДДС регистрация и т.н.; оборот – продажбеният приход трябва да бъде разделен на не по-малко от 25% приход от България и не повече от 75% приходи от чужбина. Ако някой от тези критерии не е спазен, то НАП ще постанови отказ от издаването на Удостоверение А1. Текущият оборот се изчислява за период от 12 месеца, като е необходимо да представите всички оборотни ведомости за приходите на фирмата; персоналът на фирмата ви може да бъде командирован на 75%, като задължително 25% от тях трябва да останат в България. Изчисленията включват само тази част от персонала, която работи в основната дейност;

Важен критерии е също и осигуряването на персонала, като те са изрично посочени в Регламент № 883/2004 и са свързани с европейската политика за отстраняване на дискриминацията. Според него всички командировани работници не бива да бъдат поставяни в по-неблагоприятни положения от местните работещи, докато заемат дадена длъжност. За това в случая не се прилага само българското законодателство за осигуряването, чрез Удостоверение А1, но и законодателството в приемащата държава-членка. В голяма част от случаите, при подписването на колективни трудови договори, е необходимо като работодател да се информирате какви са вашите задължения относно минималните заплати и часови ставки. Въз основа на това се определя какъв е размерът на осигуровките на всеки човек от персонала и следва да подпишете допълнително споразумение предварително, още преди да предявите искането за Удостоверение А1 и да командировате служителите си в другата държава-членка.

Най-общо казано за да Ви бъде издадено Удостоверение А1, е необходимо да са налице следните условия:

 • Да са минали най-малко 2 месеца от предишно командироване в страна-членка;
 • Лицата да не заместват дейността на други лица;
 • Всяко командировано лице трябва да е подчинено на законодателството на Република България, като осъществяващо предварително дейност като заето лице при командироващият работодател;
 • Всеки работодател, който командирова персонал е необходимо да осъществява основна дейност на територията на Република България;
 • Времето на командировката не бива да превишава 2 години;
 • Необходимо е поддържането на пряка връзка между командированият персонал и командироващият работодател;

Какво е необходимо за издаване на Удостоверение А1?

Най-важното условие за издаване на Удостоверение А1 е да можете да докажете като работодател, че извършвате основна дейност на територията на дадена държава. За целта е необходимо да представите пред НАП информация относно местоположението на фирмата, броят на наетите лица в дадената държава, без тези с административни задължения, къде сключвате договори с клиентите си, реализираният приходен оборот 12 месеца назад, съпоставен между държавите-членки, в какъв период осъществявате своята дейност в основната държава и т.н.

Както споменахме и по-горе, ако реализираният приходен оборот на фирмата в България е не повече от 25% от общият размер, то автоматично може да се приеме извършването на дейност на територията на изпращащата държава, в случая България. Следствие на това си прилага и българското законодателство, съгласно член 12 от европейски Регламент № 987/2009, въз основа на който се издава Удостоверение А1. Документът следва да бъде издаден при поискване от работодател, което следва да отправите искане към НАП по електронен път или чрез съобщение по пощата. Необходимо е да подадете искането си по утвърден образец ОКд-236, който ще откриете в сайтът на НАП.

Към искането за издаване на Удостоверение на А1 е необходимо да приложите:

 • Копие/копия от документите за самоличност на командированите лица;
 • Копие от трудовият договор на работниците, включително и всички свързани споразумения;
 • Копие от договора с фирмата в приемащата държава-членка, чрез който се командироват работещите (необходимо е да го представите и в легализиран преводен вариант);
 • Подробна справка, съдържаща реализиран оборот от приходи за период от 12 месеца;
 • Съгласно новата Наредба за условията и реда за командироване на работници и служители е необходимо да приложите към искането си и копие от допълнително споразумение, съдържащо възможност за промяна на трудовите правоотношения в период на командировка;
 • От НАП могат да поискат да им предоставите и допълнителни данни за фирмата, включително и оборотна ведомост;

Каква е процедурата след подаването на Искане за издаване на Удостоверение А1?

След подаването на искането по образец, с включени всички останали документи има два варианта. Първият е успешно издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство за заето лице. От постъпването на искането НАП разполага по закон със срок от 30 дни да издаде документа, в случай че не е поискана забързана процедура. В случай, че сте подали искане в друга териториална агенция на НАП, то срокът за издаване на Удостоверение А1 се увеличава на 45 дни, от момента на подаване на искането.

В случай, че след оглед на документацията и проверка НАП установи, че някой от необходимите критерии не отговорят на основание за издаване на Удостоверение А1, тогава ще ви бъде издадено Решение за отказ. Според законодателството, НАП има за срок от 7 дни след издаването на Решение за отказ да ви го съобщи. В случай, че не го направи за този период, се счита за мълчалив отказ от издаване на Удостоверение А1, поради липса на основание. Можете да обжалвате решението на НАП по административен или съдебен път, но е необходимо да знаете, че решението което административният съд ще постанови се счита за окончателно.

Ще разясним въпросът, който задават голяма част нашите клиенти, а той е, че Удостоверение А1 не играе ролята на разрешително за работа в държава-членка. В случай, че получите отказ от НАП за издаване, това не означава, че нямате право да командировате работници в ЕС. Отказът от издаване на Удостоверение А1 е отказ работещите да бъдат осигурени според българското законодателство. Командированите лица без Удостоверение А1, осъществяващи дейност в друга държава-членка следва да бъдат осигурени в нея, съгласно нейното законодателство, според посоченото в Регламент № 883/2004. При този случай, вие като работодател, осъществяващ основната си дейност извън законодателството на приемащата държава се задължавате да изпълните задълженията си към заетите лица и плащането на приведените според закон социално-осигурителни вноски. Можете да се договорите със служителите си и те сами да извършват осигурителни плащания на свое име. Ако е налице такава опция, е необходимо Вие като работодател да известите съответната институция в приемащата държава-членка.

Къде ще получа Удостоверение А1 след неговото издаване?

По правило Удостоверение А1 се получава в съответната териториална агенция, в която сте подали искането за издаване. Документът ще получите на латиница, както законът изисква. По Ваше желание може да ви бъде издаден и допълнителен вариант на български език.

За финал ще припомним, че Удостоверение А1 се издава за период от 2 години, в рамките на които посоченото в документа лице е осигурено според законодателството на Република България.

Ако имате въпроси или нужда от съдействие за издаване на Удостоверение А1, се свържете с кантора „Комаров Консулт“. Ние ще ви осигурим пълно съдействие в спецификата и подготовката на необходимата документация.

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и компетентен съвет по други правно-счетоводни въпроси.