Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Дори по принцип да се справяте без да ползвате абонаментни счетоводни услуги, ще имате нужда от помощ за фирменото годишно счетоводно приключване. Професионалист ще се справи по-бързо и изрядно със задачата и ще ви помогне да се ориентирате как се развива вашият бизнес през последната година, какви промени и подобрения трябва да направите и как да оптимизирате разходите си.

Каква е целта на годишното счетоводно приключване

• Да се формират и уточнят финансовите показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност.
• Да се установят крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година.

Последният етап от годишното счетоводно приключване включва изготвяне на годишен финансов отчет (ГФО), достоверно представен съобразно приложимата финансова рамка (МСФО, НСФОМСП).

Етапи на годишното приключване:

• Анализ на счетоводните сметки

Ключова за този етап е процедурата по ограничаване на периода, т.е. включване както на всички покупки и продажби, извършени през отчетния период, така и само на такива покупки и продажби, които са се случили през отчетния период.

Процедурата включва:

• преглед на покупки/продажби през последните месеци на текущия отчетен период;
• преглед на покупки/продажби през първите месеци на следващият отчетен период;
• регулярните разходи (например разходите за наем, месечните абонаменти, др.) се начисляват съгласно сключените договори, като при извършване на аналитичен месечен преглед може да се осигури тяхната пълнота.

Инвентаризация на активи и пасиви

На инвентаризации подлежат:

• активи като: дълготрайни материални активи, материални запаси, вземания от контрагенти, парични средства;
• пасиви като: задължения към търговски предприятия и задължения по заеми.

Провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на отчитащото предприятие е много съществена процедура. С нея се потвърждава, че активите и пасивите, които са записани в счетоводните книги, наистина съществуват към отчетната дата.

Приключване на счетоводните сметки

Приключването на всяка счетоводна сметка е най-вече анализ на съдържащата се в нея информация (начално салдо и обороти по дебита и кредита), въз основа на която се изготвя оборотна ведомост (оборотна ведомост преди годишно приключване).

Отчитане на данъците върху дохода

Изходна величина за облагане на дохода на предприятията е счетоводната печалба, на база на която се формира облагаемата печалба. Сумата на облагаемата печалба трябва да е равна на тази, посочена в годишната данъчна декларация.

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет на предприятието

Годишният финансов отчет (ГФО) се съставя от главен счетоводител (или служител, назначен на друга икономическа длъжност във фирмата) или от счетоводна кантора, регистрирана по реда на Търговския закон.
ГФО се подписва от ръководителя на предприятието и от физическото лице, което го съставя, отговаря за неговото съставяне или управлява/представлява счетоводната кантора, съставила отчета. След това се подпечатва с печата на предприятието.
Освен пълни счетоводни услуги, „Комаров Консулт“ предлага и само годишно счетоводно обслужване. Поверете важните задачи на професионалисти с опит.