ДДС регистрация за физическо лице – Кога сме длъжни да се регистрираме?

В Законът за Данък върху добавената стойност (ЗДДС) се посочва, че всяко извършващо икономическа дейност лице е длъжно да се регистрира, без значение от целите и резултатите на извършваната дейност.

Често в нашата практика се свързват физически лица, които смятат че са освободени и не са задължени да извършат ДДС регистрация, но според закона това далеч не е така. Подобно на юридическите, така и всички физически лица трябва да следят кога при извършването на своята дейност стават данъчно задължени лица.

В тази статия ще обясним подробно кога не сте и кога сте длъжни да се регистрирате като физическо лице, според ЗДДС, както и кои са основните видове ДДС регистрации в България.

В кои случаи не съм данъчно задължен да се регистрирам по ЗДДС?

Не сте длъжни да си правите ДДС регистрация в случай, че получавате доход от зависима дейност, като например:

  • Извършвате дейност като физическо лице по трудов договор или друго правоотношение, наподобяващо трудови взаимоотношения;
  • Когато осъществявате случайни продажби, като физическо лице;
  • В случаите, когато като физическо лице извършвате контрол и управленска дейност на юридически лица;

Кога съм длъжен да се регистрирам по ЗДДС?

Основното правило, даващо отговор на този въпрос е дали се занимавате с независима икономическа дейност. Според ЗДДС, данъчно задължени са всички лица, които редовно извършват дадена дейност, срещу която получават съответно възнаграждение. Всички хора, практикуващи свободна професия са длъжни да се регистрират по ЗДДС. Това са счетоводители, одитори, консултанти, адвокати, нотариуси, журналисти, архитекти и инженери, ЧСИ-та, частни лекари и зъболекари, брокери, посредници и т.н.

В закона за ДДС е посочено, че данъчно задължени са и всички физически лица, които отдават под наем недвижими или движими имущества, извършват консултантски или технически услуги, както и тези, експлоатиращи материални и нематериални имущества и получаващи основни доходи от дейността си. Ако попадате сред тях, също сте длъжни да си направите ДДС регистрация.

Какво ще стане, ако не се регистрирам по ЗДДС?

Много от физическите лица поради незнание пропускат да се регистрират по ДДС. Според законът, ако сте данъчно задължено лице и не сте се регистрирали при наличие на условия за задължителна регистрация, то НАП ще ви регистрира служебно. За да извърши това, органът ще издаде акт за регистрация.

Не е изключено и прилагането на наказателна глоба и санкции, чийто размер е различен според случая.

Основни видове регистрации по ЗДДС

В практиката съществуват два основни вида регистрации: по избор и задължителна.

По избор

По правило можете да се регистрирате по ЗДДС без да са налице необходимите условия, задължаващи ви за това. Регистрация по избор се прави по чл. 100, ал. 1 от Закона за ДДС.

Доброволната регистрация по ДДС е изгодна, в случай че се занимавате с износ на стоки, ако купувате стока от регистрирани по ДДС доставчици, както и при закупуване на дълготрайни активи, като недвижими имоти, оборудване и т.н.

Основните плюсове на регистрацията по избор са:

  • Възможност за възстановяване на вече платен ДДС;
  • Възможност да предоставите на клиентите си да се възползват от данъчен кредит;
  • Без проблем можете да развивате своят бизнес както в България, така и в чужбина;

ДДС регистрация по избор не си заслужава в случаите, когато предоставяте стоки или услуги от доставчици, които нямат регистрация по ДДС, клиентите ви не са регистрирани по ДДС, както и когато притежавате малка фирма, предоставяща услуги с малък месечен оборот под 500 лв.

В кои случаи регистрацията става задължителна?

Според закона сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС, в случай че облагаемият ви оборот през последните 12 месеца е 50 000 лв. или ги надвишава. Възникването на данъчно задължение върху тази сума не зависи от срока, което означава че той може да бъде достигнат от една сделка за кратък период от време и да ви задължи да извършите регистрация по ЗДДС. Необходимо е да подчертаем, че данъчното задължение възниква въз основа на оборота от продажби, а не от печалбата, както много хора се бъркат в практиката.

Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи в срок от 7 дни преди изтичането на данъчният период, като трябва да подадете заявление за регистрация в НАП. Ще са ви необходими и следните документи:

  • Справка за облагаем оборот за 12 месеца назад;
  • Декларация, установяваща липсата на наказателни производства или присъди за данъчни задължения;
  • Анкетен лист по предварително предоставен образец;

В случай, че заявлението за регистрация се подава от друго лице, ще трябва да представите и пълномощно.

Регистрации по ЗДДС за специфични случаи

Съществуват и някои специфични случаи, които според Закона за ДДС също ви задължават да направите регистрация. Ето и кои са те:

За деклариране на доставени услуги

Като данъчно задължено лице можете да се причислите и в случаите, когато се налага да декларирате извършването на доставки на услуги от/на чуждестранни лица от друга държава-членка в ЕС, регистрирани по ДДС, без значение дали предоставяте или получавате услугите.

И понеже казусът е доста объркан ще дадем и пример: Вие сте доставчик на услуга, като българско физическо лице, което към момента няма регистрация по ДДС. Извършвате транспортна услуга за чуждестранно лице, което обаче е регистрирано по ДДС в своята държава-членка в ЕС. За да декларирате извършената доставка към българското законодателство автоматично ще ви възникне задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от Закона за ДДС.

Необходимо е да подадете заявление за регистрация в срок от 7 дни от възникналото задължение, в противен случай данъкът, който дължите ще стане изискуем.

При вътреобщностно придобиване

В случай, че търгувате с внос на стоки от други държави-членки на ЕС на стойност над 20 000 лв., то сте длъжни да се регистрирате по ДДС. В това правило изключение имат само търговците, които купуват нови превозни средства или акцизни стоки, като за тях ще обясним по-долу.

Сроковете за регистрация по ДДС при вътреобщностно придобиване са същите, като отново имате възможност за регистрация по избор или задължителна такава, за която имате 7 дни срок за подаване на заявление след възникването на основание.

Всяко физическо лице, извършващо вътреобщностно придобиване на акцизни стоки, което не е регистрирано по ДДС, без значение дали към момента е данъчно задължено, то автоматично става задължено да внесе данък добавена стойност. Срокът за него е 14 дни след изтичането на месеца, през който задължението е станало изискуемо.

При придобивка на ново ППС от ЕС

Един от най-специфичните случаи, на който ще попаднете е този, изискващ задължителна регистрация по ДДС при придобиване на ново превозно средство от страна-членка в Европейският съюз. Според Закона за ДДС, ППС е ново, в случаите когато не е изминало повече от 6 000 км към датата на първоначалната му регистрация, разполага с обем на двигателя над 48 см3 и е предназначено основно за превоз на пътници или товари.

Като физическо лице ще бъдете задължени да декларирате в нашата страна придобивката си, като според закона няма значение дали сте го закупили от регистрирано по ДДС или не физическо или юридическо лице, понеже във фактурата ви за покупка няма да бъде начислен въпросният данък. ДДС се начислява в момента, в който решите да регистрирате новото ППС в България.

Не е необходимо да се регистрирате по ЗДДС, а само да подадете декларация за вътреобщностна придобивка или вътреобщностна доставка, в зависимост от вашият случай. За подаването на декларацията имате срок, който е същият като дължимият данък на превозното средство – до 14-то число на месеца, който следва месеца, след като данъкът за придобиване е станал изискуем.

Обърнете внимание, че при вътреобщностна доставка на ново ППС от физическо лице в България, което го продава на друго физическо лице от друга държава-членка отново възниква задължение. При тази ситуация, ДДС се дължи в другата държава-членка, в която новото ППС ще бъде регистрирано.

 В случай, че имате въпроси, засягащи регистрацията по ДДС на физически лица или относно други казуси, не се притеснявайте да се допитате до Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров консулт“. Ние ще отговорим ясно и подробно на всяко ваше запитване.