Данъчни консултации

Данъчни консултации

Оптимизацията на разходите на вашия бизнес включва и данъците. Има множество законни начини за намаляването им, които можете да използвате. За целта ви е необходим опитен счетоводител, наясно с всички новости и промени в сферата на данъците и счетоводството. А в нашия екип, вече 22 години работят именно такива професионалисти.

Какво представляват данъчните консултации? Те включват разясняване, спазване и прилагане на националното данъчно законодателство. За да се възползвате максимално от тях, ние разработваме данъчна стратегия, която да доведе до непосредствени и дългосрочни икономии от данъци. На ваше разположение сме и за консултации и помощ при прилагането й.

В услугата „данъчни консултации“, предлагана от нас, включваме:

• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации (по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др.).
• Консултация във връзка с регистрация и дерегистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.
• Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки.
• Управление и оптимизиране на данъчните задължения.
• Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
• Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
• Обжалване на данъчни ревизионни актове.
• Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
• Консултации при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане.

Успешният бизнес зависи до голяма степен и от това колко добри са счетоводителите ви. Нашите професионални счетоводни услуги и данъчни консултации ще ви помогнат да оптимизирате разходите на вашия бизнес. Свържете се с нас – счетоводна кантора „Комаров Консулт“.