Услуги

MAIN3

Счетоводно обслужване

Предлагаме ви комплексно счетоводно обслужване. „Комаров консулт“ има над 22 години опит в професионалната грижа за счетоводството на малки, големи и средни фирми от различни браншове. Използвайки нашите счетоводни услуги, вие спестявате ценно време и насочвате енергията си към развитие на вашия бизнес.

Ние следим всички актуални изменения в нормативната уредба, касаещи националната финансова и фискална политика, и приетите изменения, регламентиращи бизнеса на нашите клиенти. С нас сте спокойни, че фирмата ви винаги е с изрядна документация, спазвате всички законови изисквания и си спестявате излишни разходи, такси, глоби.

Услугата „Счетоводно обслужване“ включва:

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
• Текущо осчетоводяване на първични документи.
• Ежемесечно изчисляване на финансов резултат.
• Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.
• Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по ЗДДС.
• Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари.
• Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НОИ.
• Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
• Изготвяне на Годишна данъчна декларация.
• Изготвяне на Годишен финансов отчет.
• Данъчни консултации и данъчна защита.
• Представителство пред НАП при провеждането на ревизии.

Абонаментно счетоводно обслужване
Абонаментното използване на счетоводни услуги е практично и изгодно решение, когато искате да осигурите стабилно развитие на бизнеса си. Ние опознаваме по-добре специфичните нужди на фирмата ви и се грижим за тях. Вие имате на разположение специалисти, които ви консултират по счетоводни въпроси по всяко време.

Обадете ни се или изпратете запитване за абонаментно счетоводно обслужване.

entrepreneur-team-2

Регистрация на фирми

Изборът на тип фирма, който искате да регистрирате, подготвянето на документите – всичко изисква време. А вие предпочитате да влагате времето си в развитие на вашия бизнес. Разбираме ви. Затова и ви предлагаме помощта си при регистрация на фирма – това е част от нашия бизнес.

Решението какъв тип фирма искате да регистрирате е важно с оглед на вашите бъдещи планове за развитие, цели, разходи. Ако не сте сигурни, кой е подходящият избор, ние ще ви консултираме.

Услугата „Регистрация на фирма“ включва:

• Професионална консултация при избор на фирма от гледна точка на данъчно и осигурително законодателство.
• Подготовка на пълен комплект документи.
• Пълно съдействие и присъствие от страна на счетоводната кантора при откриване на набирателна сметка и посещение пред нотариус.
• Подаване на документите в Търговсият регистър.
• Съдействие при изработка на печат и изготвяне на пълна счетоводна политика на фирмата.

Извършваме всички регистрации на фирми в съответствие с Търговския закон:

• АД- Акционерно дружаство
• ООД- Дружество с ограничена одговорност
• ЕООД- Еднолично дружество с ограничена отговорност
• СД- Събирателно дружество.
• ЕТ- Едноличен търговец
• ДЗЗД- Дружество по Закона за задълженията и договорите

Свържете се с нас, ако имате нужда от регистрация на фирма. Счетоводна кантора „Комаров консулт“ ще ви спести време и средства, и ще ви помогне да осигурите стабилен старт и план за развитие на вашия бизнес.

Group-of-People

Данъчни консултации

Оптимизацията на разходите на вашия бизнес включва и данъците. Има множество законни начини за намаляването им, които можете да използвате. За целта ви е необходим опитен счетоводител, наясно с всички новости и промени в сферата на данъците и счетоводството. А в нашия екип, вече 22 години работят именно такива професионалисти.

Какво представляват данъчните консултации? Те включват разясняване, спазване и прилагане на националното данъчно законодателство. За да се възползвате максимално от тях, ние разработваме данъчна стратегия, която да доведе до непосредствени и дългосрочни икономии от данъци. На ваше разположение сме и за консултации и помощ при прилагането й.

В услугата „данъчни консултации“, предлагана от нас, включваме:

• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации (по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др.).
• Консултация във връзка с регистрация и дерегистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.
• Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки.
• Управление и оптимизиране на данъчните задължения.
• Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
• Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
• Обжалване на данъчни ревизионни актове.
• Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
• Консултации при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане.

Успешният бизнес зависи до голяма степен и от това колко добри са счетоводителите ви. Нашите професионални счетоводни услуги и данъчни консултации ще ви помогнат да оптимизирате разходите на вашия бизнес. Свържете се с нас – счетоводна кантора „Комаров консулт“.

entrepreneur-team-2

Годишно счетоводно приключване

Дори по принцип да се справяте без да ползвате абонаментни счетоводни услуги, ще имате нужда от помощ за фирменото годишно счетоводно приключване. Професионалист ще се справи по-бързо и изрядно със задачата и ще ви помогне да се ориентирате как се развива вашият бизнес през последната година, какви промени и подобрения трябва да направите и как да оптимизирате разходите си.

Каква е целта на годишното счетоводно приключване

• Да се формират и уточнят финансовите показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност.
• Да се установят крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година.

Последният етап от годишното счетоводно приключване включва изготвяне на годишен финансов отчет (ГФО), достоверно представен съобразно приложимата финансова рамка (МСФО, НСФОМСП).


Етапи на годишното приключване:

• Анализ на счетоводните сметки

Ключова за този етап е процедурата по отграничаване на периода, т.е. включване както на всички покупки и продажби, извършени през отчетния период, така и само на такива покупки и продажби, които са се случили през отчетния период.

Процедурата включва:

• преглед на покупки/продажби през последните месеци на текущия отчетен период;
• преглед на покупки/продажби през първите месеци на следващият отчетен период;
• регулярните разходи (например разходите за наем, месечните абонаменти, др.) се начисляват съгласно сключените договори, като при извършване на аналитичен месечен преглед може да се осигури тяхната пълнота.

Инвентаризация на активи и пасиви

На инвентаризации подлежат:

• активи като: дълготрайни материални активи, материални запаси, вземания от контрагенти, парични средства;
• пасиви като: задължения към търговски предприятия и задължения по заеми.

Провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на отчитащото предприятие е много съществена процедура. С нея се потвърждава, че активите и пасивите, които са записани в счетоводните книги, наистина съществуват към отчетната дата.

Приключване на счетоводните сметки

Приключването на всяка счетоводна сметка е най-вече анализ на съдържащата се в нея информация (начално салдо и обороти по дебита и кредита), въз основа на която се изготвя оборотна ведомост (оборотна ведомост преди годишно приключване).

Отчитане на данъците върху дохода

Изходна величина за облагане на дохода на предприятията е счетоводната печалба, на база на която се формира облагаемата печалба. Сумата на облагаемата печалба трябва да е равна на тази, посочена в годишната данъчна декларация.

Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет на предприятието

Годишният финансов отчет (ГФО) се съставя от главен счетоводител (или служител, назначен на друга икономическа длъжност във фирмата) или от счетоводна кантора, регистрирана по реда на Търговския закон.
ГФО се подписва от ръководителя на предприятието и от физическото лице, което го съставя, отговаря за неговото съставяне или управлява/представлява счетоводната кантора, съставила отчета. След това се подпечатва с печата на предприятието.
Освен пълни счетоводни услуги, „Комаров консулт“ предлага и само годишно счетоводно обслужване. Поверете важните задачи на професионалисти с опит.

bigstock-Busine

Социално и здравно осигуряване

Поддържането на изрядна документация, комуникация с НОИ и НАП, когато е необходимо – това са само част от счетоводните услуги, свързани със социалното и здравно осигуряване. Поверете тази грижа на професионалисти в счетоводното обслужване. Ще имате нужда от помощ, независимо колко голяма е фирмата ви. Счетоводното обслужване в тази сфера гарантира спокойствието на вашите служители и спазването на всички законови изисквания. Което пък ви спестява притеснения и допълнителни разходи.

Счетоводните услуги, свързани със социално и здравно осигуряване, включват:

• Съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи.
• Изготвяне на ведомости за заплати, удръжки и фишове за заплати.
• Водене на досиета на персонала на фирмата.
• Изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
• Заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица.
• Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
• Изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листове в НОИ.
• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3.

Ние, счетоводна кантора „Комаров консулт“, ви осигуряваме професионална грижа и компетентна помощ при възникнали казуси в сферата на социалното и здравно осигуряване. Обадете ни се.

acounting-software

Трудова медицина

Периодичните замервания на светлината, шума, праха в помещенията, в които работят вашите служители, както и периодичните медицински прегледи, са задължителни. За да спазите закона и да сте сигурни, че екипът ви работи в здравословна среда, е необходимо да поверите грижата за трудовата медицина на специализирана фирма.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ може да поеме и този ангажимент към вас. Ние предлагаме професионално, комплексно обслужване в областта на трудовата медицина, като спазваме всички изисквания на ЗЗБУТ и инспекцията по труда:

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Работим по специална методика, с която ви запознаваме предварително:

• идентифицираме рисковете и събираме необходимата информация за анализирането им;
• правим оценка на риска и изготвяме необходимата документация;
• изготвяме препоръки за намаляване и контрол на рисковете.

Разполагаме с необходимите уреди, калибрирани от акредитирани лаборатории за изпитвания, и специалисти, които правят измервания на факторите на работната среда:

• микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
• осветеност;
• шум в работна, битова и околна среда, ниво на шум, върхово ниво, звуково налягане, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум;
• импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник”;
• съпротивление на заземители и мълниеотводи;
• съпротивление на изолацията.

Профилактични медицински прегледи

Осигуряваме провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите.

Анализи и препоръки

Разработваме ежегодни анализи на здравословното състояние на служителите ви на базата на проведените периодични медицински прегледи.
Издваме заключения за пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа.
Даваме препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работниците.

С помощта на „Комаров консулт“ осигурявате стабилност и спокойствие за вашия бизнес и превръщате фирмата си в привлекателно място за работа. Свържете се с нас за повече подробности.

loga

Фискални устройства

Касов апарат с вграден данъчен терминал с GPRS връзка към НАП Perfect S-KL е компактният от луксозната серия касови апарати от ново поколение Perfect, който отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерство на Финансите. Моделът е предназначен за хора със стил, които не правят компромиси. • Термохартия:
• ширина 57 мм
• диаметър 40 мм
• КЛЕН: SD карта с капацитет над 46 000 000 реда
• Режим фискален принтер

✅ Безплатна фискализация на апарата
✅ Безплатна регистрация в НАП
✅ Карта на мобилен оператор за връзка с НАП с предплатена такса за 1 година
✅ Безплатно програмиране на задължителни реквизити
✅ Договор за поддръжка на касовият апарат за 1 година съгласно изискванията на НАП
✅ Бракуване на стария касов апарат

Марка : Daisy
Модел : Perfect S-KL
Тип : Настолен
Вид хартия : Термо хартия
Размер на ролката (Диаметър x Ширина): 40 x 57 mm
Тегло : 5120 гр
Цвят : Черен

ЦЕНА: 249лв

           

           
website1

Изработка на уеб сайтове

...