Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Повече от 20 000 малки фирми могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 3000 до 10 000лв. от Грантове за малкия бизнес по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с обща стойност 173 млн. лв., като процедурата ще стартира в началото на месец май.
Кои фирми обхваща програмата?
Важно условие за кандидатстване по програмата е :

– да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот, като кандидати могат да бъдат фирми от всички икономически дейности, с изключение на селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат субсидирани през Програмата за развитие на селските райони.

– да имат спад на оборота си с 20%, като последица от пандемията и използват средствата за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца. 

– към дата 31.12.2019г. предприятието да не е изпаднало в затруднено положение

Както по-горе описахме минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева., като важно уточнение е, че не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.
Т.е. ако дружеството има реализирани приходи от продажби в размер на 50 хил. лв. ще може да кандидатства за грант от 5000 лева., а в случай, че приходите от 2019г. са в размер на 150 000лв., максималният размер, който може да получи е 10 000лв. По настоящата процедура допустими ще бъдат всички Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.
Кандидатстването на фирмите ще се осъществява при максимално облекчена административна процедура по електронен път чрез ИСУН.